O nas

Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (T. j. Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z 2008 roku, z późniejszymi zmianami) notariusz dokonuje następujących czynności:

1.     sporządza akty notarialne;

2.     sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3.     podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4.     podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

5.     sporządza poświadczenia;

6.     spisuje protokoły;

7.     sporządza protesty weksli i czeków;

8.     przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9.     prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.